Banner Image 01
Bộ lọc
[GI2-5LIEN210M] Giấy in liên tục 5 liên 210x279mm - (A4)
Giấy in liên tục 5 liên 210x279mm - (A4)
303,600.00 ₫ 303600.0 VND 303,600.00 ₫
[GI2-LIENSA54L] Giấy in liên tục 4 liên trắng 210x279mm - chia 2 (A5)
Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm - chia 2 (A5)
303,600.00 ₫ 303600.0 VND 303,600.00 ₫
[GI2-LIENSA44L] Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm - (A4)
Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm - (A4)
303,600.00 ₫ 303600.0 VND 303,600.00 ₫
[GI2-3LIENINA5] Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm - chia 2 (A5)
Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm - chia 2 (A5)
303,600.00 ₫ 303600.0 VND 303,600.00 ₫
[GI2-3LIEN210M] Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm - (A4)
Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm - (A4)
303,600.00 ₫ 303600.0 VND 303,600.00 ₫
[GI2-2LIE210A5] Giấy in liên tục 2 liên 210x279mm - chia 2 (A5)
Giấy in liên tục 2 liên 210x279mm - chia 2 (A5)
303,600.00 ₫ 303600.0 VND 303,600.00 ₫
[GI2-2LIENT297] Giấy in liên tục 2 liên 210x279mm - (A4)
Giấy in liên tục 2 liên 210x279mm - (A4)
303,600.00 ₫ 303600.0 VND 303,600.00 ₫
[GI2-LIENSA51L] Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm - chia 2 (A5)
Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm - chia 2 (A5)
202,400.00 ₫ 202400.0 VND 202,400.00 ₫
[GI2-LIENSA41L] Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm - (A4)
Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm - (A4)
202,400.00 ₫ 202400.0 VND 202,400.00 ₫